• tarih

tarih

Bugünün çayevi, Rönesans tarz?nda, bir kahvalt? salonunda olarak 1997 y?l?na kadar görev yapt?. yemek odas? do?u büyüyen yer oldu. Bu Garni Hotel geçerek geçici bir kre? olarak ve daha sonra bir topluluk kütüphanesi olarak kullan?ld?. Alandan tasarruf etmek için, dönü?türülen okul içine kütüphanenin tehcir yap?ld?. bo? oda sonra yeni bir kahvalt? salonu oldu. onun yeniden, özellikle vurgu orijinal ah?ap ve parke zeminler korunmas? üzerine yerle?tirilmi?tir. uzay uyum özenle seçilmi? iç taraf?ndan geli?tirilmi?tir.

Üst salon alan? okuma bir kütüphane olarak bir yandan misafirlerimizin bat? kanad?nda ?imdi kullan?lan, di?er k?sm? ev yap?m? tatl?lar ile çay veya bir fincan kahve tad?n? ç?kar?n. 1986 y?l?ndan bu yana, Pia Jehle-Degiacomi taraf?ndan Hotel Eden, detaylara çok enerji ve dikkat ile bizzat ba?ard?.