• historie

historie

Dne?ní ?ajovna, v renesan?ním slohu, slou?il a? do roku 1997 jako jídeln?. V jídeln? se nachází ve východní ?ásti roste. P?echodem k tomuto Garni Hotel byl do?asn? pou?ívána jako ?kolky a pozd?ji jako knihovna komunity. Aby se u?et?ilo místo, bylo provedeno p?emíst?ní knihovny do p?evedeného ?kolní budovy. Na uvoln?né místo místnosti a pak se stal novou snída?ová místnost. Ve svém rekonstrukci, zvlá?tní d?raz byl kladen na zachování p?vodních d?ev?ných a parketových podlah. Harmonie prostoru je umocn?n pe?liv? vybraným interiéru.

Horní salon je nyní na pou?itý v západním k?ídle na?ich host? na jedné stran? jako knihovna s ?ítárnu, na stran? druhé, aby si ?álek ?aje nebo kávy s domácími sladkostí. Od roku 1986, Hotel Eden Pia Jehle-Degiacomi, s velkou energií a pozorností k detailu, osobn? ?ízena.